مرده‌نامه‌ها عبارت بوده است از مجموعه‌هائى مختلف که به دين و سحر مربوط مى‌شد. اين نوشته‌هاى مقدس را در قبر مردگان مى‌گذاشتند تا پشتوانه‌اى براى مرده در رفتن او به جايگاه مردگان باشد و از آنها انتظار مى‌رفته است که آسايش شخصى مدفون را در گور تأمين کند و آمرزيده شوند. مرده‌نامه‌ها طومارهائى از پاپيروس بوده و در صندوق‌هاى چوبى يا کوزه سفالى در قبرها قرار مى‌گرفت. در يکى از گورها صندوقى از اين نوع کشف شده که زمان آن به خاندان سيزدهم فراعنه مى‌رسد در اين صندوق شمارى طومار از ورق پاپيروس وجود داشت که حاوى متون پزشکي، جغرافيا و داستان معروف سينوهه بود. ”درتل العمارته“ از بعضى نوع مرده‌نامه‌ها لوحى از نام فرعون امينوفيس سوم و نام همسر او (تييا) به‌ علاوه عنوان مرده‌نامه انگاشته‌اى پيرامون انجير و زيتون است.


مرده‌نامه‌ها معمولاً از سوى کاهنان نوشته مى‌شد. اين نسخه‌ها در بازار فراهم و به فروش مى‌رسيد و جاى نام شخص خالى بود تا در آن شخص متوفيٰ نوشته شود.