۱۸۹۱ کابل تلفن زير دريا

کابل تلفن زير دريا در سال ۱۸۹۱ در کانال انگلستان Engilish Channahl کشيده شد.

۱۸۹۲ م. کتابخانه دانشگاه شيکاگو در ايالات‌متحده آمريکا

کتابخانه دانشگاه شيکاگو در سال ۱۸۹۲ تأسيس شد و اکنون داراى ۳،۵۰۰،۰۰۰ جلد کتاب است.

۱۸۹۳ م. ماشين حساب مکانيکى

در سال ۱۸۹۳ اوتواستيگر که اهل زوريخ بود، ماشينى را ساخت که شکل مکانيزه‌اى از ماشين حساب لايپ نيتز بود. طى سال‌هاى ۱۸۹۴ تا ۱۹۳۵ تعداد ۴۶۵۵ دستگاه از اين ماشين حساب با عنوان (Millionaire)فروخته شد. اين وسيله سال‌ها براى محاسبات علمى مورد استفاده قرار گرفت.

۱۸۹۵ م. اولين کلماتى که در جهان به‌وسيله تلگراف بى‌سيم انتقال يافت

مقارن با اختراع تلفن، هوگ انگليسي، ميکروفون‌هائى را که به‌وسيله براده‌هاى فلز عمل مى‌کردند اختراع کرد. فيزيکدان ايتاليائى تميستوکل کالزشى اونيستى به اين فکر افتاد که آيا ساختمان دستگاهى مشابه براى دريافت امواج هرتز ممکن است يا نه. چيزى که وى به کشف آن موفق گرديد خاصيت عجيبى بود که چند سال بعد از آن دو دستگاه خاصى که براى دريافت امواج راديو به‌کار مى‌رود و به کوهرود برانلى موسوم است را شناسائى کرد. در نتيجه ايجاد امواج الکتريکى که مقدار آنها بسيار زياد باشد براده‌هاى فلز خاصيت الکتريکى پيدا مى‌کند و ضربه کوچکى کافى است که اين اکتشافات در سال ۱۸۹۵ انجام يافت. در روز ۲۴ مارس ۱۸۹۵ فزيکدان روسى آلکساندر پوپوف تصميم گرفت که ميدان عمل امواجى را که از نوسان‌کننده هرتز خارج مى‌شوند افزايش دهد. او يک آنتن فرستنده‌اى را برپا ساخت سپس امواج ايجاد شده را به‌وسيله کوهرور برانلى که با براده فلز ساخته شده بود کشف کند. او موفق گرديد به کمک اين امواج دستگاه گيرنده‌اى از نوع تلگراف مورس را به‌کار اندازد. و عدد الفباء مورس توانست پيغامى شامل دو کلمه را منتقل کند. آن دو کلمه اين عبارت بود. (هنريش هرتز) و اين اولين کلماتى بود که در جهان به‌وسيله تلگراف بى‌سيم انتقال يافت بدين سبب با ابداع وى تلگراف بى‌سيم تمام و کمال اختراع شده بود. از اين پس کارى نداشتند جزء اينکه ميدان عمل آن را وسعت دهند و آن را به مرحله تجارتى و همگانى برسانند و اين کارى بود که به‌دست گوگليلمومارکونى انجام گرفت.