عرب‌هاى مسلمان در آغاز از چاپ قرآن امتناع مى‌ورزيدند. ابراهيم مجارى در استانبول به سال ۱۷۲۷ درخواست پروانه تأسيس چاپ‌خانه را در اين شهر نمود. ابتدا با فتواى صريح علما و مخالفت شديد آنها با چاپ قرآن روبرو شدند؛ زيرا مى‌گفتند اين کار مخالف اسلام است. اما سرانجام موافقت با داير کردن چاپ‌خانه را به ‌دست آورد به شرط آنکه در آن قرآن چاپ نشود در مصر نيز به همين دليل راه‌اندازى نخستين چاپ‌خانه تا سال ۱۸۲۵ به تأخير افتاد. به هر حال، چاپ قرآن از آغاز سده پانزدهم ميلادى شروع شد، اما در بيرون از قلمرو عربى اسلامي. براى نخستين بار قرآن ظرف سال‌هاى ۱۴۸۳ - ۱۴۹۹ در ونيز به چاپ رسيد.