بعد از اختراع گوتنبرگ در چاپ کتاب، کنده‌کارى روى چوب براى تصاوير کتاب‌ها آغاز شد. اين هنر در بسيارى از کشورها کم و بيش انجام مى‌گرفت. در دوره رنسانس اين هنر به اوج ترقى رسيد. در آلمان در قرن شانزدهم عصر زرين کنده‌کارى روى چوب آغاز شد، در همان زمان که هنر ايتاليائى پيروزى‌هاى بسيارى در هنر کتاب‌آرائى ونيزى و فلورانسى به ‌دست آورد. در شهرهاى جنوب آلمان صنعت چاپ موفقيت‌هاى اوليه خود را تثبيت کرد، و کنده‌کارى روى چوب براى اولين بار به کار رفت. اين اشکال در کتاب‌هائى از قبيل کتاب حاجيان اثر بريدنباخ و کتاب تاريخ جهانى ارائه شد.


در شهر نورنبرگ در سال ۱۴۹۸ روياى يوحنا اثر (دورر) هنرمند آلمانى ساخته شد. تابلوهاى پانزده‌گانه که روى چوب کنده‌کارى شده است يکى از شاه‌کارهاى کنده‌کارى است که دوره مشخصى را در صنعت چاپ نشان مى‌دهد. در آن زمان تصاوير چاپى سياه و سفيد که به طريق گرافيکى يا خطى انجام مى‌شد کاملاً پيشرفت کرد. اين تصاوير سياه و سفيد يا غيررنگى بودند و نور و سايه را با خط در تصاوير نشان مى‌دادند، از کارهاى معروف او تصاوير رنج‌هاى مسيح و زندگى مريم عذرا است که در سال ۱۵۱۱ کنده‌کارى روى چوب شده است و توانائى و کار بى‌نظير اين هنرمند را نشان مى‌دهد.


عکس کنده‌کارى شده روى چوب از بزرگان اتريش کار (دورر)
عکس کنده‌کارى شده روى چوب از بزرگان اتريش کار (دورر)

کنده‌کارى برروى چوب کار (بوئيک)
کنده‌کارى برروى چوب کار (بوئيک)

اين سبک طراحى خطى گرافيکى هنوز هم تا به امروز ادامه دارد و سکبى است که در فن و هنر نقاشى به‌ کار گرفته مى‌شود. در سبک کنده‌کارى روى چوب ابتدا طرح کشيده مى‌شد و سپس به‌ گونه‌اى برجسته اول چوب کنده‌کارى مى‌شد و بعد قسمت‌هاى برجسته مرکب را به خود مى‌گرفت و چاپ تصوير يا متن صورت مى‌پذيرفت.