حداقل چهار معيار متفاوت براى تعريف جذب مخاطبان به پيش مى‌نهد که هر يک براى يکى از منافع سازمانى حائز اهميت است که عبارتند از: جماعت روزنامه‌خوان و مجله‌خوان بالقوه و بالفعل - مخاطبان خوانند يک نوع نشريه يا نشريه خاص - خوانندگان خريدار روزنامه‌ها و نشريات - مخاطبان داخلى بخش‌ها و يا قسمت‌هاى مختلف يک روزنامه يا مجله خاص)


مخاطبان داخلى بخش‌ها يا قسمت‌هاى مختلف يک روزنامه يا مجله خاص

مثلاً ما مى‌توانيم از مخاطبان دائمى مطالب ورزشي، تخليلى - جنايي، يا خبرهاى بين‌المللى نام ببريم. اين نوع از مخاطبان را معمولاً تنها مى‌توان بر اساس داده‌هاى بررسى‌هاى نمونه‌اى برآورد نمود حال آنکه برآوردها هيچ‌گاه نمى‌توانند دقيق باشند. در اينجا، همچنين مى‌توانيم مخاطبان را بر اساس ميزان توجه و مدت زمانى که صرف خواندن نشريه مى‌کنند، تفکيک کنيم: روزنامه‌خوان متعهد قطعاً با خواننده تصادفى يا کوتاه مدت تفاوت دارد.

خوانندگان خريدار روزنامه‌ها و نشريات

گستره اين تعريف ممکن است به خاطر اهداف عملى با تعداد نسخه‌هاى فروخته شده يکسان تلقى شود، هرچند نمى‌توان فروش را با خواندن برابر دانست. همچنين، تمايز بين مشترکين دائمى با خريداران اتفاقى تک شماره‌اى براى ناشران حائز اهميت است، در حالى که شايد براى آگهى‌دهنده مهم نباشد.

جماعت روزنامه‌خوان / مجله‌خوان بالقوه يا بالفعل

اين مقوله بيش از يک ما به ازاء خارجى دارد چون مى‌توان آن را با سواد خواندن، دسترسى به مواد قابل خواند، يا استمرار خواند تعريف کرد. در برخى شرائط، جماعت خواننده کل جمعيت بزرگسال شامل مى‌شود، اما ظاهراً استمرار و تواتر خواندن اُفت و خيز زيادى دارد.

مخاطبان خواننده يک نوع نشريه يا يک نشريه خاص

تعداد اين مخاطبان قاعدتاً بيش‌تر از تعداد نسخه‌هاى فروخته شده است چون معمولاً هر نشريه را بيش از يک نفر مى‌خوانند - به خصوص نسخه‌هايى که توسط خانواده‌ها يا خانوارها خريدارى مى‌شوند. اين مقوله معادل افرادى است که نشريه به آن‌ها مى‌رسد و بعضاً هم مخاطبان انباشته يا شمارگان کل آن نشريه ناميده مى‌شوند. تعداد مخاطبان خواننده يک نشريه را معمولاً مى‌توان بر اساس ميانگين خوانندگان شماره‌هاى متعدد آن نشريه سنجيد و اين نوع مخاطب است که براى آگهى دهنده‌ها بيش‌ترين اهميت را دارد. عموماً نيز نشرياتى که با تواتر کم‌ترى منتشر مى‌شوند و نيز نشريات گران‌قيمت (مانند مجله پر زرق و برق) به نسبت بُردِ بيش‌ترى براى فروش دارند.