مخاطبان موسيقى را هم مى‌توان به طرق متفاوت، اما مشابه با شيوە برآورد مخاطبان فيلم‌ها، به حساب آورد. اصلى‌ترين واحد شمارش همان اجراهاى ضبط شده است که مى‌تواند به انحاء مختلف خريدارى شود و از راه‌هاى متعدد (به ويژه از طريق راديو و نوار) در دسترس قرار گيرد. بازار جهانى موسيقى هم، همانند فيلم، بسيار بزرگ‌تر از بازارهاى ملى آنان است. يکى از ويژگى‌هاى تعيين‌کننده مخاطبان موسيقى (در مقايسه با مخاطبان ساير رسانه‌ها) نقش مستمر اجراى زنده موسيقى و همچنين مشارکت گسترده بخش‌هايى از مخاطبان در آن‌ها است، خواه اين مشارکت از طريق توليدکننده‌ها و خواننده‌هاى غيرحرفه‌اى تحقق يابد يا از طريق رقصيدن يا ديگر اشکال رفتارى و يا ابراز علاقه.