از مخاطبان رسانه کتاب دو تعريف عمده ارائه شده است: آنان‌که به طور مرتب کتاب مى‌خوانند (جماعت کتابخوان) و آن‌هايى که کتاب مى‌خرند (بازار کتاب). برخى از خريداران کتاب در زمره جماعت کتابخوان قرار ندارند و جماعت کتابخوان نيز - به دليل وجود امکانات امانت گرفتن کتاب، استفاده مشترک افراد خانواده و نظاير اين‌ها - داراى گستره‌اى عين جماعت خريدار کتاب نيست. دو مقوله فوق نه باهم جمع مى‌شوند و نه انطباق کاملى دارند. گذشته از اين، جز اطلاعاتى که مى‌توان از آمار امانات کتابخانه‌ها يا فروش کتابفروشى‌ها استخراج نمود، ديگر به ندرت اطلاعى در مورد هر يک از دو تعريف مذکور وجود دارد. البته مفهوم مخاطبان يک کتاب خاص ابهام اندکى دارد و شامل مجموعه خوانندگان واقعى آن کتاب در يک زمان مشخص مى‌شود، هر چند که مرزهاى اين مخاطبان چندان هم بديهى و مسلم نيستند.