همان‌گونه که در الگوى عمومى استفاده و رضامندي پالم‌گرين در نمودار مربوط به الگوى عمومى رضامندى از رسانه‌ها مشاهده مى‌شود، در خانهٔ مربوط به ويژگى‌هاى فردي، موقعيت اجتماعى بى‌واسطه در کنار شرايط و خصوصيات روان‌شناختى قرار مى‌گيرد. اين نزديکى و خويشاوندى تصادفى نيست و حاصل سال‌ها انديشه و تلاش براى فهم عوامل حياتى در شناخت الگوهاى مصرف رسانه از طرف مخاطب است. طرح اين ويژگى‌ها و تعامل آنها با يکديگر از پيشرفت‌ها مهم رويکرد بررسى‌هاى مربوط به استفاده و رضامندي از رسانه‌ها است. جدا کردن اين دو زمينه در اين بحث صرفاً به منظور درک فرآيند تکوين اين ديدگاه و درک نحوهٔ تعامل و ارتباط اين دو زمينه است.