محققان طرفدار رويکرد (استفاده و رضامندى) براى فعال بودن مخاطب ابعادى را در نظر گرفته اند.جمع بندى اين نظريه ها ما را به مفاهيمى چون تعمدى بودن و انتخابى بودن و درگير شدن و سودمندى هدايت ميکند.پس ابتدابايد اين مفاهيم دقيقا تعريف شوند.