يکى از دلايل عملى تلاش‌هاى موجود براى توصيف و طبقه‌بندى محتواى رسانه‌ها از دلمشغولى‌ مدام برنامه‌ريزان رسانه‌اى (به ويژه تلويزيون) براى جذب و حفظ مخاطبان نشأت مى‌گيرد. همان‌گونه که وبستر ذکر کرده، سه مسآله متفاوت در رابطه با جريان مخاطبان تلويزيونى مطرح مى‌شود. مسأله اول ميراث‌بَرى است - يعنى انتقال بخشى از مخاطبان يک برنامه به برنامه بلافاصله بعد از آن. مسأله دوم تماشاى پى‌درپى است - يعنى ميزانى که دسته‌اى از مخاطبان قسمت‌هاى مختلف يک سريال يا مجموعه را در روزها و هفته‌هاى متوالى تماشا مى‌کنند. مسأله سوم نيز به وفادارى به کانال مربوط مى‌شود - يعنى ميزانى که مخاطبان برنامه‌هاى پى‌درپى و نامتجانس يک کانال خاص را مى‌بينند. هر يک از سه نوع فوق شيوه‌اى را به برنامه‌ريزان تلويزيون ارائه مى‌دهد تا از طريق آن بتوانند مخاطبان بيش‌ترى را جذب و حفظ کنند. در مورد ساير رسانه‌ها هم مى‌توان سؤال‌هايى مشابه - به خصوص در مورد وفادارى - طرح کرد.