تحقيق دربارهٔ تأثيرات نمايش اقليت قومى (خصوصاً سياهپوستان) از طريق تلويزيون، تأثير اين تصاوير را بر درک کودکان سفيد پوست از گروه‌هاى قومى و نگرش آنها نسبت به گروه‌هاى قومي، و نيز دريافت‌هاى کودکان سياهپوست نسبت به خودشان را بررسى کرد. بر حسب روش‌هاى تحقيق، اين تحقيقات به دو گروه تقسيم شدند:


- پيمايش‌هايى که در آن داده‌هايى از طريق گزارش‌هاى خود کودکان دربارهٔ عادات تماشاى تلويزيون (به‌ويژه تماشاى برنامه‌هايى که در آن ماهيت اقليت قومى به تصوير کشيده مى‌شدند) و نگرش آنها نسبت به گروه‌هاى قومى جمع‌آورى مى‌شد.


- آزمايش‌هاى کنترل شده، که در آن به گروه‌هاى انتخاب شده‌اى از کودکان، قسمتى يا بخش تدوين شده‌اى از يک برنامه يا مجموعه‌اى از برنامه‌هايى که شامل تصاوير شخصيت موردنظر بود. نمايش داده مى‌شد و عکس‌العمل يا دگرگونى‌هاى به‌وجود آمده در نگرش‌هاى آنها در اثر تماشاى چنين برنامه‌هايى را مى‌آزمود.