هر چه، بيننده‌اى جوان، به‌طور پيوسته، مدت طولانى‌ترى به تلويزيون نگاه کند. احتمال بيشترى وجود دارد که باز هم اين کار را ادامه دهد. اين تمايل افزايش مى‌يابد. تا مرحله‌اى که تماشاى پيوسته تلويزيون حدود پانزده ثانيه به طول مى‌انجامد، که بعد از آن احتمال اينکه کودک باز هم به تماشاى تلويزيون ادامه دهد، تغيير اساسى نمى‌کند. اندرسون و همکارانش عنوان کرده‌اند که الگوى گسستگي، يعنى به اندازه کافى به تلويزيون نگاه نکردند، به بيان ديگر، هرچه - به‌دليل انجام کارى ديگر - مدت زمان بيشترى طول بکشد که بيننده به صفحهٔ تلويزيون نگاه کند احتمال اينکه آن شخص نگاه خود را دوباره به تلويزيون برگرداند، کمتر خواهد بود.


گسستگي، تا چه حد به محتوى برنامه بستگى دارد؟ آيا کودکان به تماشاى برنامه‌اى که برايشان جذاب است يا آنها را به شکلى مجذوب مى‌کنند، ادامه مى‌دهند؟ اگر برنامه‌اى براى آنها خسته کننده باشد، تا چه حد از بازگشت به‌سوى آن کوتاهى مى‌کنند؟ شواهد حاکى از آن است که، در حقيقت هر چند نگرش افراد نسبت به برنامه‌اى به اين بستگى دارد که آن برنامه دربارهٔ چه چيزهايى است، تغيير از برنامه‌اى به برنامه ديگر، متضمن تغيير ناگهانى توجه نيست. به عبارت ديگر، اگر بخشى از برنامه‌هاى جالب باشد و توجه بيننده را جلب کند، اين تمايل وجود دارد که به تماشا ادامه دهد و اين تماشا حتى بعد از به‌وجود آمدن تغيير در موضوع، يا تبديل برنامه به نوعى محتواى متفاوت، که ممکن است جذبهٔ کمترى در فرد ايجاد کند، باز هم ادامه مى‌يابد.


پژوهشگران معتقدند که گسستگى توجه جنبهٔ مهمى از روش تماشاى تلويزيون در کودکان است. اين عامل منعکس کنندهٔ اين واقعيّت است که حتى بينندگان جوان نيز، در حالى که براى شناسايى محتواى معنى‌دار، تلويزيون تماشا مى‌کنند، فعالانه‌ تلويزيون را تحت نظر دارند. اين عامل کودک را وا مى‌دارد که حتى زمانى که درک موضوعات در حال نمايش آسان نيست. همچنان به برنامه توجه کند. به اين ترتيب، بينندهٔ جوان براى مدتى کوتاه سعى مى‌کند مسئله پيچيده، جديد و مشکل را درک کند. اگرچه کودک با مشکل‌تر شدن مسئله، به‌طور کلى توجه خود را متوقف مى‌کند، گسستگى توجه موجب مى‌شود که مدت بيشترى به برنامه‌ها توجه کند. به اين ترتيب، گسستگى توجه مى‌تواند بخشى از روشى باشد که کودک به‌وسيلهٔ آن درصدد پردازش برنامه‌اى برمى‌آيد که درک آن مشکل است. اين عامل مى‌تواند کودک را براى کشف قلمرو مشکل هدايت و به او کمک کند تا براى درک ناشناخته‌ها و به‌طور کلى افزايش توانايى خود براى درک تلويزيون، فعاليّت کند.