سلامتى و مسائل مرتبط به آن، به‌شکل‌هاى مختلف از تلويزيون نمايش داده مى‌شود. پوشش مسائل بهداشتى مى‌تواند، در برنامه‌هاى مستند ويژه و نيز به‌عنوان جنبه‌هاى مرکزى يا پيرامونى داستان‌هاى تلويزيونى ظاهر شود. تلويزون مى‌تواند اطلاعاتى دربارهٔ بيمارى و دلايل به‌خطر افتادن سلامتى ارائه دهد. اين رسانه همچنين مى‌تواند رفتارهاى مرّوج يا مخرب سلامتى را به‌طور بالقوه اطلاعات وسيعى از پيام‌هاى بهداشتى و مسائل مرتبط با آن، از تلويزيون دريافت کنند.


در فعاليت‌هاى بهداشتي، از تلويزيون به مثابهٔ کانال ارتباطى استفاده مى‌شود و اين پيام‌ها، اغلب شکل اعلانات خدمات عمومى را به‌خود مى‌گيرند. همچنين ممکن است فعاليت‌هاى بهداشتي، از طريق توليدات مستند تلويزيونى ويژه. آگهى‌ها و نمايش از طريق فيلم‌‌ها داستانى ترويج شوند. اين ابزارها به‌کار برده مى‌شوند تا پيام‌هايى را دربارهٔ امراض قلبي، امراضى که از طريق روابط جنسى منتقل کنند. تلويزيون اطلاعاتى دربارهٔ بسيارى از بيمارى‌ها از جمله سرطان، سکتهٔ مغزي، هپاتيت، بيمارى‌هاى آميزشي، ايدز و بيمارى‌هاى مربوط به کودکان، دراختيار بينندگان گذاشته است. مجريان پخش به‌وضوح به‌برخى از بيمارى‌ها بيشتر از ديگر بيمارى‌ها توجه مى‌کنند و فعاليت‌هاى بهداشتى براى انتقال پيام‌هاى خود، به موفقيت‌هاى بسيارى دست يافته‌اند.


توجه بسيارى که برخى از بيمارى‌هاى خاص، چون ايدز، به‌خود جلب کرده، باعث شده است که در سال‌هاى اخير توجه بيشترى به‌عناوين بهداشتى و سلامتى شود. پيام‌هاى کوتاه تلويزيونى که سرويس مردمى دربارهٔ امراض قلبي، سيگار کشيدن، و بخش‌هاى حساس بدن، از تلويزيون پخش کرده، مفيدتر بوده است. على‌رغم اين تلاش‌ها، اطلاعات دربارهٔ مشکلات اساسى‌تر بهداشتي، مانند سرطان، سکته‌ٔ مغزي، هپاتيت، بيمارى‌هاى آميزشي، مراقبت از کودک، دلايل ايجاد مسموميت‌ها و برنامه‌ريزى خانوادگي، بسيار فراگير نشده است.


براى مثال، مطالعات انجام شده بر روى برنامه‌هايى که در ساعات پربيننده و در روزهاى آخر هفته از شبکه‌هاى اصلى آمريکايى پخش مى‌شوند، اين نتيجه را داشته که برنامه‌هاى نمايشي، بيشتر موضوعات بزن‌بزن، ابزار قدرت و خطر را در بر مى‌گرفته است. در بسيارى از مجموعه‌هاى پر تحرک و ماجراجويانه، مى‌شد شخصيت‌هاى کليدى فيلم را در موقعيتى مشاهده کرد که زندگى خود را به‌روشنى به‌خطر مى‌انداختند. با اين وجود، در نتيجهٔ تعقيب و گزير ماشين‌ها در سرعت بالا، استفاده از سلاح‌هاى گرم، وديگر فعاليت‌هاى خطرناک، مرگ و مير تصادفى کمى اتفاق مى‌افتاد.