مباحث يادگيرى اجتماعى درمورد نمايش خريد نوشابه‌هاى الکلى از تلويزيون به‌کار برده شده است. تصاويرى که خريد بسيار نوشابه‌هاى الکلى را نشان مى‌دهد، همراه با نتايج موفق شخصى يا حرفه‌اى شخصيت‌هاى تلويزيوني، ممکن است اين برداشت را ايجاد کند که نوشيدن نوشابه‌هاى الکلى به ميزان بسيار، رفتار اجتماعى مطلوبى است.


ويرانى‌هايى که به استفاده از نوشابه‌هاى الکلى مربوط است، يکى از مسائلى است که سلامت عمومى جامعه را به‌خطر مى‌اندازد. عواقب مصرف نوشابه‌هاى الکلى مى‌تواند پيامدها و ابعاد بسيار وسيع و خطرناکى داشته باشد. درخلال ده سال گذشته، نگرانى‌هاى فزاينده‌اى دربارهٔ نقشى که تلويزيون مى‌تواند در تربيت اجتماعى افراد در ارتباط با نوشيدن نوشابه‌هاى الکلي، به‌خصوص در ميان جوانان داشته باشد، وجود داشته است. يک‌بار ديگر، نگرانى‌ها دربارهٔ نقش خاصى است که هم برنامه‌ها و هم آگهى‌ها مى‌توانند در اين بستر ايفا کنند.


در اين ارتباط، بر تأثير بالقوهٔ آگهى‌ها تلويزيونى براى نوشابه‌هاى الکلى تأکيد شده است. با وجود آنکه آگهى‌هاى تلويزيونى براى فروش اين محصولات، بازار بزرگسالان را هدف قرار مى‌دهند، شمارى از مطالعات پيمايشي: فراگير بودن آگهى‌هاى تجاري، به‌خصوص آگهى مربوط به برچسب‌هاى مختلف آبجو و لاگر (آبجو سبک) را در ميان کودکان و نوجوانان آشکار ساخته‌اند.


علاوه بر نوشابه‌هاى الکلى که از تلويزيون تبليغ مى‌شوند، نمايش رفتار نوشيدن در برنامه‌ها نيز، جاى نگرانى داد. در تلويزيون، اگرچه يک سوم شخصيت‌ها الکل مى‌نوشند، تعداد کمى از آنها نشان داده مى‌شوند که به‌اين دليل دچار مشکل شوند. اغلب مصرف الکل به شخصيت‌هاى مهم مذکر مربوط و اغلب در خانه انجام مى‌شود. اين ديدگاه وجود دارد که نمايش اينچنينى مصرف الکل در برنامه‌هاى مردمي، مى‌تواند موجب افزايش مشروبخوارى درميان بينندگان جوان شود. همراهى سبک جذاب زندگى يا شخصيت‌هاى جذاب با مشروبخواري، مى‌تواند اين باور را در ميان بينندگان، به‌ويژه بينندگان جوان، به‌وجود آورد که الکل با موفق و ثروتمند بودن دست در دست هم دارند. پژوهشگران استدلال مى‌کنند که در سايه اين همجواري، ممکن است نوشابه‌هاى الکلى جذاب‌تر درک شوند. اگرچه، نشان داده شده اس که بسيارى از برنامه‌هاى تلويزيونى استفاده بى‌رويه از الکل را به‌تصوير مى‌کشند، اما مدارک تجربى مرتبط با تأثيرات چنين موضوعاتى بر مصرف واقعى الکل، وسيع نيست.