گاه‌شمارى‌هاى نجومى به‌گونه‌اى مستقيم و گاه‌شمارى‌هاى حسابى به‌گونه‌اى غيرمستقيم بر جايگاه و حرکت زمين و ماه استوار هستند.