- روز هفتهٔ اولين روز سال:

مى‌توان روز هفتهٔ اولين روز را يافت.


- کبيسه يا عادى‌بودن سال:

مى‌توان عادى يا کبيسه‌بودن سال را مشخص کرد. براى تعيين کبيسه يا عادى‌بودن سال مى‌توان از ”جدول تعيين عادى يا کبيسه‌بودن يک سال خاص“ استفاده کرد. با تعيين کبيسه يا عادى‌بودن سال تعداد روزهاى آن و طول ماه اسفند مشخص مى‌شود. برحسب آنکه سال عادى يا کبيسه باشد اسفندماه ۲۹ روزى يا ۳۰ روزي، و سال ۳۶۵ روزى يا ۳۶۶ روزى است.


- اطلاعات ثانوى:

همچون نام ماه‌ها و طول ماه‌هاى سال، که مستخرج تقويم با آنها آشنا است.


مى‌توان ساعت تحويل را نيز يافت و در آغاز تقويم ثبت کرد. بدين‌سان با داشتن قاعدهٔ کبيسه‌گيرى به آسانى مى‌توان براى هرسال دلخواه تقويم نوشت.


نگارنده، مقالهٔ عرضه‌شده در ”سمينار گاه‌شمارى ايراني“ را با اين سخن به پايان رساند که ”تقريباً همهٔ حقيقت در اختيار ما است. مبادا در آرزوى آن که به همهٔ حقيقت دست يابيم ناچار شويم ناخرسندانه به مقدار بس اندکى از حقيقت بسنده کنيم! اما اميد به يافتن همهٔ حقيقت و تلاش در راه دستيابى به آن را هر دوم فزونى بخشيم“ دورهٔ ۲۸۲۰ سالى دقيقترين دورهٔ شايسته و بايسته است که با پيش‌شرط قبول لزوم کبيسه‌گيرى منظم و لزوم توجه به طول سال خورشيدى متوسط مى‌توان آن را پذيرفت و براى رفع کاستى‌هاى احتمالى کوشيد.