سرسال هرکس دگرگونه است و ز آن‌ کار اين ملک وارونه است
گروهى هلالى کنند اختيار گروهى خراجى شمارد شمار
گروهى از اين هر دوان بگذرد سرسال از فرودين بشمرد
گروهى زاسکندرى دم زند گروهى حساب از جلالى کند
                ”حمدالله مستوفي“ ظفرنامه
چون زمشروط چندسالى گذشت سال شمسى دوباره قانون شد
ترک شد سال ترکى و تازى فال ايرانيان همايون شد
                ”ملک‌الشعراء بهار“