به‌منظور دستيابى به‌ طول سال خورشيدى تقويمى متوسطى که به طول سال خورشيدى حقيقى هرچه نزديکتر باشد يا بايد گاه‌شمارى را بر رصد سال به سال استوار کرد ى شيوه‌اى را در کبيسه‌بندى به‌کار برد که طول سال خورشيدى تقويمى متوسط بيشترين نزديکى ممکن را به‌طول سال خورشيدى حقيقى داشته باشد.


همگان پذيرفته‌اند که هدف اصلى گاه‌شمارى جلالى تثبيت نوروز بوده است. هم‌چنين همگان پذيرفته‌اند که در گاه‌شمارى جلالي، چه همزمان با تأسيس اين گاه‌شماري، و چه اندکى پس از آن، از شيوه‌اي، با هر درجه‌اى از دقت و نظم، براى اجراء کبيسه استفاده شده است؛ به‌گونه‌اى که کبيسهٔ پنج سالي، که در اکثر منابع بدان اشاره شده است، با گاه‌شمارى جلالى پيوند خورده است.


بحث و جدل پژوهشگران بر سر وجود يا نبود شيوهٔ منظم و دقيق کبيسه‌گيرى در گاه‌شمارى جلالى بوده است.