منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده‌اید، متأسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در‌این‌صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال، رفتار‌و‌آمد و شدهای خود باشید و حتی‌الامکان از مسافرت پرهیز نمائید.