منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که شراب می‌‌نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی. مجلسی رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته و مؤلف نفایس‌الفنون‌حکم کلی داده و همه شربت‌ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت‌های ترش و دارای طعم‌های دیگر تعابیری دیگر می‌یابند. ابن‌سیرین نیز نوشته شراب‌هائی که به طعم تلخ و ترش و به بوی‌ناخوش باشند غم و اندوه می‌آورند و نیکو نیستند، به‌طور‌کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.