منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می‌شوید که از راهی بسیار دور آمده، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم. اگر در خواب ببینید سوار گور‌خر شده‌اید به سفری دور می‌روید. اگر دیدید گور‌خری رام شما است و همراهتان می‌آید از شخصی که گفته شد سود می‌برید.