منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به‌خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.