منوچهر مطیعی تهرانی

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنانچه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می‌یابید. اگر در خواب ببینید عصائی داشته‌اید و آن را گم‌کرده‌اید خوب نیست. و اگر عصائی بیابید که قبلاً نداشته‌اید فرصت خوبی به دستتان می‌افتد که غیر‌منتظره است و چنانچه آن عصا مرصع و باشکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می‌آورد. اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌‌شود. داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.