منوچهر مطیعی تهرانی

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به‌خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می‌سازد از غم و رنج رهائی می‌یابد. ابن‌سیرین از ابراهیم اشعث نقل می‌کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می‌گیرد، از بیماری شفا می‌یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می‌آید اگر در خواب ببینید که وضو می‌گیرید اما آب کدر و تاریک و گل‌آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می‌گوید مشکلاتی برای شما پیش می‌آید و درمانده می‌شوید. به‌طور‌کلی دیدن وضو‌ساختن در خواب نیکو است.