منوچهر مطیعی تهرانی

فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است. این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریباً هویت ایرانی یافته است. در سال‌های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها پارچه‌ای بود که با آن سرداری می‌دوختند لذا بسیار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمی داشت. سرداری لباس راحتی بود که مردان می‌پوشیدند و به این علت آن را ترجیح می‌دادند که زیر آن می‌توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستونی رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر دیدیم بشناسیم. یا ذهن ما در خواب به آن آشنائی می‌دهد یا نام آن مطرح می‌شود لذا ما اینجا هر نوع پارچه کت و شلواری از آن نوع را فاستونی قلمداد می‌کنیم. در خواب‌های ما این پارچه اگر از پشم بافته شده باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتیازی ندارد. پشم نعمت و برکت است و نخ این بشارت را نمی‌دهد. چنانچه در خواب ببینید که کسی قواره‌ای پارچه فاستونی به شما هدیه داد یا خریداری کردید یا سوغات گرفتید به هر حال نعمت می‌یابید و به‌قدر آنکه از آن قواره پارچه خوشتان بیاید و خوشحال شوید سود می‌برید. اگر در خواب دیدید که از فاستونی پشمی لباس دوخته‌اید کاری مفید انجام می‌دهید که در جهت حفظ آبرو و شخصیت و اعتبار شما مؤثراست. چنانچه در خواب دیدید از آن پارچه لباس دوخته‌اید و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرویتان حفظ می‌شود. اگر لباسی دوخته‌اید زشت و ناموزون باشد تعبیر خلاف آن است که گفته شد. اگر فاستونی در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهی داد که از نخ است کاری می‌کنید که اعتبار و احترام و سود و فایده نمی‌آورد ولی غم‌آور نیست، به زبان دیگر شخصیت شما بدون لطمه‌خوردن مطرح می‌شود.