منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به‌عنوان غایت چیزهای بد و دوست نداشتنی و بی‌معنی مثال می‌زنند لذا در خواب‌های ما گویای غم‌هائی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر‌می‌انگیزانند. شلغم‌گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی فکری به وجود می‌آورد و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که او را می‌آزارید و می‌رنجانید. مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای آن است که شاهد و ناظر اموری خواهد بود که کلاً رنج‌دهنده و آزار‌رساننده است.