امام جعفر صادق

آماس یا ورم بر تن دیدن در خواب بر پنج وجه تعبیر دارد:

۱. افزایش مال

۲. زنی سودمند

۳. پسری برایش به دنیا خواهد امد

۴. حاجتش روا می شود

۵. از غمها نجات می یابد


و اگر همه تن خود را اماس کرده ببیند ، همه آین پنج وجه نصیبش خواهد شد.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بر تن خود آماس بی‌درد ببیند، به اندازه آن، نان حلال نصیبش خواهد شد.

ابن سیرین

ـ اگر ببیند جایی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به دست خواهد آورد.

ـ اگر جایی از بدن خود را ورم کرده و عفونت کرده ببیند، مال فراوانی به دست خواهد آورد.