منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می‌باشد. یکی از معبران نوشته است که قربانی‌کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به‌عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد همین‌طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حلال گوشت خیر و برکت تعبیر شده است. قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد. قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.