منوچهر مطیعی تهرانی

خلال‌دندان در خوب‌دیدن زدودن غم‌ها و ناراحتی‌های کوچک خانوادگی است. تعبیر خلال‌بادام و پرتقال همان تعبیر اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات (بادام و پرتقال) و غیره مراجعه کنید.