منوچهر مطیعی تهرانی

خانم اتیانوس می‌گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می‌دهد و می‌گیرد. او این توصیف را از این جهت می‌کرد که نجار اره و تیشه می‌کند و ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می‌پاشد و گاهی به سوی خود می‌کشد. نجار، در خواب‌های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می‌شناسد و با هر کس می‌داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می‌کند. چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می‌کنید موردی پیش می‌آید که به اصلاح امور می‌پردازید.