منوچهر مطیعی تهرانی

ران دارائی و مال و چیزهائی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده‌اید. حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می‌تواند به شکل ران در خواب‌های ما ظاهر شود، چنانچه در خواب دیدید ران‌های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت، شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می‌شوید و چنانچه دیدید ران‌های ضعیف و لاغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می‌دهید. اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می‌رود. اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می‌خورد و یا به نام نیک و شهرت شما. اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده‌اید نشان آن است که مال خود را خودتان هدر می‌دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می‌شوید. برخی از معبران نوشته‌اند که ران معرف افراد خانواده بیننده خواب است. از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که ران در خواب اهل بیت است و مال و دوستانی که می‌توان به آنها اعتماد داشت. اگر ببینید یک ران شما چاق است و دیگری لاغر دوستان و دشمنان شما متمایز هستند. عده‌ای دوست دارید و حجمی هم دشمن که این دشمنان دوستان سابق بوده‌اند که آنها را از دست داده‌اید.