منوچهر مطیعی تهرانی

ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی‌مورد و بدون مناسبت نمی‌بینیم. چون جنبه داروئی دارد. اگر در خواب ببینیم حتماً یا بیماری همراه آن است و یا زمینه‌ای از بیماری در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بیمار باید کودک باشد زیرا انگبین از داروهای خاص کودکان و شیرخواران است. معبران نوشته‌اند ترنگبین مال بی‌منت است یعنی مال مفت و چنین مالی در زندگی امروز ما یافت نمی‌شود مگر به علت‌ها و مناسبت‌های نادر. ترنگبین شیره گیاهی است شفابخش و شیرین و اگر در خواب دیدید که کسی ترنگبین برای شما آورد یا تعارف کرد که بخورید گویای آن است که کسی در رفع مشکلات به شما کمک می‌کند و آخرین کلید را برای گشودن در بسته به شما می‌دهد. روی هم رفته دیدن ترنگبین در خواب بد نیست و اگر به نوشته معبران قدیمی مال بی‌منت نباشد نوشدارو و کلید مادر است برای گشودن درهای بسته.