منوچهر مطیعی تهرانی

نشاسته ماده‌ای است که از گندم می‌گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که غذائی از نشاسته می‌خورید به نعمت می‌رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می‌کنید کاری انجام می‌دهید که در آن برکت است.