منوچهر مطیعی تهرانی

در جائی از همین کتاب نوشته که بر مبنای تئوری‌های فروید درباره خواب، کسانی که در نظر ما خیلی جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه می‌کنند و به زبان دیگر دور از دسترس هستند به طور سمبلیک در رویاها ماه و خورشید و ستارگان، شهاب‌ها، کهکشان‌ها ظاهر می‌شوند و شکل می‌گیرند. معبران سنتی و قدیمی ما نیز بی‌‌آنکه اشاره‌ای به این علت کرده باشند خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و وزیران شاه تعبیر کرده و در موارد بسیار نوشته‌اند که ستارگان وزیران مملکت هستند. فروید در تحلیل‌های خویش عیناً همین مطلب را عنوان کرده و خورشید و ماه را امپراطور و امپراطریس دانسته چون او اطریشی بود و اطریش در زمان او امپراطور داشت ولی در شرایط امروز و زندگی کنونی ما که وزرا اشخاص خیلی دور از دسترس نیستند ستارگان نمی‌توانند وزرا باشند. چه همان‌طور که در چند جا به‌خصوص در مقدمه نوشتم تعبیرات خواب احکام کلی و قطعی نیستند و غالباً بستگی می‌یابند به نحوه زندگی و برداشتی که ما از چیزها، اشخاص و حوادث داریم. اگر در خواب دیدید ستاره‌ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید. اگر ببینید که ستاره‌ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است.خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به‌دست می‌آورید که برایتان ایده‌آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره‌ای در آسمان کم‌رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره‌ای داشتید که گم کردید. چنانچه در خواب ببینید ستاره‌ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم‌رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.اگر ستاره‌های از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است. اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می‌زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.