منوچهر مطیعی تهرانی

در تقسیم‌بندی خاصی معبران دارند گل‌ها و میوه‌های پائیزی یا زرد‌رنگ را خوب نمی‌دانند مگر در مواردی استثنائی. از دانیال نبی علیه‌السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد اما بوی خوش دارد و از جمله میوه‌های بهشت است لاجرم دیدن آن به تأویل نیکو بود در خواب‌نامه‌های غربی نیز انواع مرکبات و نارنج را خوب دانسته و از میوه‌هائی قلمداد کرده‌اند که ارباب انواع از ماورای دنیای محسوسات ما و از بهشت به زمین آورده و در اختیار انسان خاکی قرار داده‌اند. از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت می‌کنند که نارنج دوست خوب و منفعت است در‌این‌صورت از نظر آن امام که استاد علم تعبیر بودند نارنج میوه خوبی است. ابن‌سیرین می‌گوید تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و نعمت و خود او از ابراهیم نقل می‌کند که هر کس در خواب نارنج به خروار داشت مال تمام حاصل کند. مؤلف نفایس‌الفنون هم نوشته نارنج نام نیک است. به هر حال دیدن نارنج در خواب خوب است ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است.