منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که مشکلی برای شما پیش می‌آید که آن را به اندک تلاش رفع می‌کنید و آسوده می‌شوید. اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می‌کنید چیزی از آن خارج نمی‌شود مشکلتان باقی می‌ماند. اگر دیدید فین کرده‌اید و خون بیرون آمد مالی از شما هدر می‌رود که اهمیت آن به اندازه مقدار آن خون است. اگر خون را ببینید و بترسید مال بیشتری از شما هدر می‌رود و اگر نترسید مهم نیست. اگر سرخی خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست. اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید مال خود را بی‌جا خرج می‌کنید. اگر دست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدید دیگری را از خود می‌رنجانید و اگر به لباس خودتان مالیدید کاری می‌کنید که مستوجب شماتت می‌شوید.