منوچهر مطیعی تهرانی

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می‌تواندهم این تحریک باشد و هم یک رویای صرف. گاه اتفاق می‌افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می‌کند و ناگهان عطسه می‌زنید. واقعا عطسه می‌زنید اما صبح عطسه‌زدن را به یاد نمی‌آورید و فقط می‌گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. این هیچ تعبیری ندارد. اما اگر در خواب ببینید عطسه می‌زنید و عطسه شما مقدمه و موخره‌ای هم دارد دارای تعبیر می‌شود. فرضاً شما عطسه می‌زنید و بنا بر عقیده‌ای که داریم به شما می‌گوید(صبر آمد. نرو) این رویا دارای تعبیر می‌شود. یا مثلاً می‌خواهید کاری بکنید یکی عطسه می‌زند، کسی می‌گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می‌گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است. اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می‌شود ولی معبران نوشته‌اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست. کار بیننده خواب سخت و دشوار می‌گردد و مردم درباره او سخن می‌گویند. به هر حال دیدن عطسه‌زدن در خواب بد نیست. رفع نیاز است. ابن سیرین می‌گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است. اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می‌شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست. معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفاً یک واکنش فیزیکی می‌دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم.