منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، ( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از آینده‌ای نه چندان دور خبر می‌دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید. چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی‌نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می‌شوید و احیاناً حسد می‌ورزید. اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود. اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود. اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما می‌رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می‌دهد.