منوچهر مطیعی تهرانی

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می‌شود. کوکو را از تخم‌مرغ و سبزی یا سیب‌زمینی تهیه می‌کنند که همه اینها خوب هستند و تعبیر نیکو دارند.