منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره‌ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط می‌یابد. شمد بد‌رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش هشدار می‌دهد.