منوچهر مطیعی تهرانی

کوسه در رویاهای ما نوعاً دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی‌کند. چنانچه در خواب خود را با کوسه‌ای رو‌به‌رو ببینید با دشمنی مواجه می‌شوید. اگر کوسه به شما حمله کرد و آسیب رساند خوب نیست ولی اگر گریختید امنیت حاصل می‌کنید. اگر فقط ترسیدید زیان می‌بینید. اگر کوسه را کشتید بر دشمن پیروز می‌شوید.