منوچهر مطیعی تهرانی

تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می‌بست و به کار می‌برد به طوری که از تازیانه یک نفر، شخص دیگری نمی‌توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز و تنبیه خلافکاران به کار می‌رود. احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم است معهذا نوشته می‌شود. معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته‌اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می‌افتد از کار معزول می‌شود.