منوچهر مطیعی تهرانی

لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می‌کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده‌ای است نرم و پر‌مصرف. لاستیک در خواب‌های ما نشان‌دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است.