منوچهر مطیعی تهرانی

روژ را نیز زن‌ها در خواب می‌بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن باشد. دیدن روژ برای خانم‌ها دروغگوئی است و فریب و زبان‌آوری و چنانچه زنی ببیند روژ مالیده به دروغگوئی متوسل می‌شود و زبان را به گفتن نادرست می‌آلاید. دیدن روژ برای مردان خوب نیست مخصوصاً اگر آن را مصرف کنند رسوائی و بدنامی است و بی‌آبروئی. چنانچه مردی ببیند روژ خریده یا دارد یا مصرف می‌کند سر زبان‌ها می‌افتد، بدنام می‌شود و رسوائی به بار می‌آورد. معمولاً وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد و کلاً خوب نیستند مگر در مواردی استثنائی.