منوچهر مطیعی تهرانی

رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب. چنانچه ببینید خودروئی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می‌کنید و اگر رینگ شکسته بود تعبیر خلاف آن است.