منوچهر مطیعی تهرانی

تربچه دیون کوچک و بدهی‌های خرد است به‌خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی‌های خرد ما است که در خواب ظاهر می‌شود. اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوش‌رنگ دارید که می‌خورید یا بر سفره می‌نهید دین کوچکی پیدا می‌کنید که بعداً موجب نگرانی شما می‌شود. گرفتن تربچه از دیگران و کندن آن از زمین هم همین تعبیر را دارد. اگر تربچه‌هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش این است که از دیون کوچک راحت می‌شوید.