منوچهر مطیعی تهرانی

رادیو دوستی است که فقط حرف می‌زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می‌کند اما هیچ استدلالی را نمی‌پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند. چنانچه در خواب رادیوئی دیدید البته هیچ تعبیری ندارد چون رادیو چیزی است که همه‌جا هست و همه‌کس نوعی از آن را دارد و نمی‌تواند محور خواب باشد مگر اینکه وضع غیر‌معمول داشته باشد یا مطالبی غیر‌متعارف از آن بشنویم. همان‌طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر‌خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می‌زند ولی به هیچ‌وجه بد‌خواه نیست و کلاً نظر در اصلاح و بهبود شما دارد. چنانچه در خواب دیدید رادیوئی دارید یا از جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دلسوزی آشنا می‌شوید، اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را ببندید موجب تیرگی رابطه خود را با آن دوست دلسوز فراهم می‌آورید و اگر آن را شکستید آن دوست را از دست می‌دهید و طبعاً زیان می‌‌بینید. اگر دیدید رادیوی خرابی را تعمیر کردید با آن دوست آشتی می‌کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید و روابط تیره‌ای دارید روابط خود را بهبود خواهید بخشید. رادیو زن هم می‌تواند باشد چون زن‌ها نیز زیاد حرف می‌زنند و نیت بدی ندارند.