منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که چهارپایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می‌شود. داشتن یک چهارپای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می‌دهد. دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می‌رساند. اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می‌کند و گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است. گوسفند نعمت است. هر چهار پایی را به‌جای خود می‌گویم ولی روی هم رفته چهارپایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می‌دهد.