منوچهر مطیعی تهرانی

چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه‌خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می‌بندید موردی پیش می‌آید که آزمندی می‌کنید و بیش از حق خود می‌خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و تجاوز می‌کنید.