منوچهر مطیعی تهرانی

قوری در خواب‌های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می‌داند و پول را حفظ می‌نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی‌کند.